αρχική

 

Δημοσιεύσεις Άρθρων σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά (Peer-Reviewed)

•  "Hyperborean Meteorologies of Culture: Vital Sensations and Medical Environmentalism in Arbuthnot, Burke and Barry, "International Archives of the History of Ideas (ειδικό τεύχος "The Science of Sensibility", ed. Koen Vermeir and Michael Deckard), London: Springer Publications (υπό δημοσίευση)

•  "Stubbs, Walpole and Burke: Convulsive Imitation and 'Truth Extorted', " Tate Papers, no. 13 (Spring 2010).

•  "The Contractility of Burke's Sublime and Heterodoxies in Medicine and Art, "Journal of the History of Ideas, vol. 69, no. 1 (January 2008), 23-48.

•  "The Natural History of Man and the Politics of Medical Portraiture in Manchester, " Art Bulletin , vol. 88, no. 1 (Spring 2006), 102-118.

•  "B. R. Haydon, Race, and the Art Profession in the Early Nineteenth Century, "Visual Culture in Britain, vol. 7, no. 1 (Spring 2006), 79-106.

•  "Τhe Many Colours of Black Bile: The Melancholies of Knowing and Feeling, "Papers of Surrealism, no. 4 (Spring 2006), 1-17.

•  "The Diaspora of Greek Painting in the Nineteenth Century: Christou's Model and the Case of Marie Spartali - Stillman, "Historein / Ιστορείν (December 2006), 150-170.

•  "Pain, Labour and the Sublime: Medical Gymnastics and Burke's Materialist Aesthetics', Representations, no. 91 (Summer 2005), 58-83.

•  "Burke's Physiological Iconography of Aesthetic Perception and the Invention of Sublime Medicine, "Comparative Critical Studies, vol. 2, no. 2 (June 2005), 227-240.

•  "Helen Chadwick, 'the Shorelines of Culture' and the Transvaluation of the Life Sciences ," Papers of Surrealism, no. 3 (Spring 2005), 1-13.

•  " Pain / Excess: The Medical Mutations of the Burkean Sublime, "L ' Ull Critic, Edicions de la Universitat de Lleida, Spain, no. 9-10 (2005), 287-313.

Δημοσιεύσεις Δοκιμίων σε Συλλογές και Πρακτικά Συνεδρίων

•  "Spectacles of Dissection and the Transoceanic Politics of Anatomical Hyper-Naturalism: The Traffic of Scientific Affects in Hunter, Jenty and Rymsdyk," The British Atlantic in an Age of Revolution and Reaction , ed. Saree Makdisi and Michael Meranze (Toronto: University of Toronto Press) (υπό δημοσίευση)

•  "George Stubbs's Dissection of the Horse and the Expressiveness of 'Facsimiles'" in Liberating Medicine 1720-1835, ed. Tristanne Connolly and Steve Clark (Enlightenment World Series, London: Chatto & Pickering, 2009), 165-180.

•  "History, Philosophy and the Life Sciences: Hostile Responses to Burke's "Sublime Empiricism " and the Resurgence of the Aesthetic Today', Rediscovering Aesthetics, Πρακτικά Τριήμερου Διεθνούς Συνεδρίου για την Αισθητική, University of Cork, Ireland.

•  «Διασπορά και Εθνικές Ιστορίες της Τέχνης: Ο Θεόδωρος Βρυζάκης και ο Ελληνικός Ναός στο Μάντσεστερ» στο Ιστορία της Τέχνης στην Ελλάδα, επιμ. Νίκος Χατζηνικολάου και Ευγένιος Ματθιόπουλος (Ηράκλειο: ΠΕΚ, 2003), 497-539.

Επιθεωρήσεις-Βιβλιοκρισίες

•  "George Stubbs and the Lion and Horse Series at Tate Britain: The Nature of the Sublime," The Sublime in Focus (Ειδική Ιστοσελίδα για το «Υπέροχο» της Tate Britain)

•  "Sensory Politics and Art History: Formalism, Aestheticism and Ways of Life, "Art History, vol. 33, no. 1 (Winter 2010) , 189-194.

•  "The Politics of 'Prodigious Excitement': Art, Anatomy and Physiology for the Age of Opposition, "The Center & Clark Newsletter, no. 50 (Fall 2009), 2-7.

•  "Symbolists, Spiritualists and Neo-Romanticism in Greece , 1880- 1920, "Historein, vol. 9 (2009), 222-27[βιβλιοκρισία του βιβλίου του Ευγένιου Ματθιόπουλου Η Τέχνη Πτεροφυεί εν Οδύνη, Αθήνα, Ποταμός, 2005]

•  "Casts and Drawings at the Pennsylvania Hospital, Philadelphia : Jenty, Rymsdyk and Early American Medicine and Anatomy, "Newsletter of the Friends of the History Collections, (University of Pennsylvania-Health System, Pennsylvania Hospital ), vol. 4 (Autumn 2009).