Νετρίνο και Πολυδιάστατες Θεωρίες Θεμελιωδών Αλληλεπιδράσεων

Την τελευταία δεκαετία σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην κατανόηση μας για τον κόσμο των στοιχειωδών σωματιδίων. Ουσιαστικό ρόλο στη εξέλιξη αυτή διαδραμάτισαν οι Θεωρίες Χορδών ( string theorιes ) και « πολυβρανών » ( Dp - branes ) που θεωρούν ότι ο κόσμος μας είναι «εμβαπτισμένος» σε έναν «υπερχώρο» με περισσότερες διαστάσεις. Επιπλέον, τα πρόσφατα πειραματικά δεδομένα επιβεβαιώνουν την θεωρητική εικόνα του Καθιερωμένου Προτύπου ( Standard Model ) των θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων.

Όμως, μια σειρά από σημαντικά ερωτήματα αναμένουν απάντηση. Ένα από αυτά σχετίζεται με την μεγάλη διαφορά της κλίμακας της ενέργειας ενοποίησης των ισχυρών, ηλεκτρικών και ασθενών αλληλεπιδράσεων (της τάξης των 100 GeV ) και της αναμενόμενης ενέργειας ενοποίησης όλων των αλληλεπιδράσεων μαζί με τις βαρυτικές (της τάξης των 10 18 GeV ). Το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό ως πρόβλημα της ιεραρχίας και μπορεί να επιλυθεί με την εισαγωγή της υπερσυμμετρίας η οποία προβλέπει την εμφάνιση ενός «συνοδού» ( superpartner ) για κάθε γνωστό σωματίδιο σε ενέργειες περί τα 10 3 GeV. Η ύπαρξής της αναμένεται να ελεγχθεί στη νέα γενιά επιταχυντών στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών ( CERN ) της Γενεύης σε περίπου μια τριετία.

Τελευταία ενημέρωση 29/03/2006

 
 
 
Copyright 2005 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων