Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Κτήριο Φοιτητικών Κατοικιών - Β'  Όροφος
Iωάννινα 45110


Τηλ.: 265100 - 5380/5366
Fax.: 265100 - 5393

E-mail:
techserv@cc.uoi.gr

                              Προσωπικό Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Τα τηλέφωνα της υπηρεσίας είναι 4-ψήφια (εσωτερικά). Για να καλέσετε εκτός Πανεπιστημίου πρέπει να προηγηθεί στον 4-ψήφιο αριθμό το 265100.

1.  
Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Καραγιώργος Χρήστος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, Τηλ. 5372,
E-mail: ckarageo@uoi.gr

Τμήμα Μελετών
2. Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών, Μπουρνάκας Χρήστος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ,Τηλ.5486,
E-mail: xburnaka@cc.uoi.gr
3. Ανδρεαδάκη Βασιλική, Τοπογράφος Μηχανικός ΤΕ, Τηλ. 5494, E-mail: bandread@cc.uoi.gr
4. Παπαστεφάνου Φωκίων, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, Τηλ. 5470
, E-mail: fpapaste@cc.uoi.gr
6. Παπαδημητρίου Μαρία, Μηχανικός Μεταλλειολόγος ΠΕ, Τηλ. 5561, E-mail: mapapadi@cc.uoi.gr

Τμήμα Εκτέλεσης Έργων
6.   Προϊσταμένη Τμήματος Εκτέλεσης Έργων, Πασιά Σταματία, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, Τηλ. 5379, E-mail: spasia@cc.uoi.gr
7.  Ασπρογέρακας Χρήστος, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, Τηλ. 5369
8.  Βασάκος Παύλος, Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ, Τηλ. 5496, E-mail: pvasakos@cc.uoi.gr
9.  Ζιώγας Ιωάννης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, Τηλ. 5361, E-mail: iziogas@cc.uoi.gr
10.Κωστούλα Όλγα, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ, Τηλ. 5634
, E-mail: okostula@cc.uoi.gr

Τμήμα Αξιοποίησης Αγροκτήματος
11. Προϊστάμενος Τμήματος Αξιοποίησης Αγροκτήματος, Χιουρέας Γεώργιος, Γεωπόνος, Τηλ. 5493, E-mail: gchiour@cc.uoi.gr

Τμήμα Συντήρησης
12. Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης, Κακοσίμος Ιππόλυτος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ,
Τηλ. 8666
, E-mail: ikakosim@uoi.gr
13. Ζέρβας Αθανάσιος, Μηχανικός Δομικών Έργων ΤΕ, Τηλ. 8626, E-mail: azervas@uoi.gr
14. Γιωτίτσας Αναστάσιος, Ηλεκτρολόγος Δ.Ε., Τηλ. 8629, E-mail: agiotits@uoi.gr

Τμήμα Γραμματείας
15. Προϊστάμενος Τμήματος Γραμματείας, Σαβρανίδης Χρήστος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,
Τηλ. 5380, E-mail: csavran@cc.uoi.gr
16. Τσουκάλη Ειρήνη, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού , Τηλ. 5366, E-mail: itsoukali@cc.uoi.gr
17
. Παπάζογλου Γιώργος, Τηλ. 5367

Συμβασιούχοι Εταιρείας Αξιοποίησης Περιουσίας Π.Ι.
18. Χριστογιάννη Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Τηλ. 5364, E-mail: vchrist@cc.uoi.gr