Η διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων επιβάλλεται από την ελληνική νομοθεσία μέσω της ΚΥΑ 1936/1546/97 (ΦΕΚ 604Β/18-7-97) " Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων ".

Με την παρούσα Υπουργική Απόφαση αποσκοπείται:

- Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 (παραγ. 2, 3 και 4) του Ν. 1650/86 με την διευκρίνιση της υπ' αριθμ. 72751/3054/1985 κοινής Υπουργικής Απόφασης " Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροδιαφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 78/31/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ των Συμβουλίων της 20-3-1978 και 6-4-1976" (Β΄ 665).

- Η εναρμόνιση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου του 1991 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων " Για τα επικίνδυνα απόβλητα" που έχει δημοσιευτεί στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL 337/20/31.12.91) ώστε με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη διαχείριση των αποβλήτων να επιδιώκεται η μείωση του όγκου τους, η αξιοποίησή τους, η ανάκτηση χρήσιμων υλών και η ανακύκλωσή τους, η εξυγίανση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα καθώς και η χρήση καλύτερων διαθέσιμων τεχνικών και η εν γένει προώθηση καθαρών τεχνολογιών στη βιομηχανία που θα εξασφαλίζουν  ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Στην εφαρμογή αυτής της απόφασης υπάγονται και τα εργαστηριακά απόβλητα καθότι ανήκουν σε ορισμένες κατηγορίες του Ευρωπαϊκού Κώδικα Αποβλήτων (κωδ. ΕΚΑ) ο οποίος περιλαμβάνεται στο παράρτημα I "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ", στο άρθρο 20 της παρούσας απόφασης.

Στα πλαίσια της παρούσας νομοθεσίας:

Δίνονται σαφείς ορισμοί για τις έννοιες:

Επικίνδυνο απόβλητο, παραγωγός, κάτοχος, κύριος, διαχείριση, διάθεση, επεξεργασία, αξιοποίηση, συλλογή, μεταφορά, μεταφόρτωση, προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων αποβλήτων, εγκεκριμένος χώρος εγκατάστασης διάθεσης ή αξιοποίησης επικίνδυνων αποβλήτων, υπόχρεος φορέας διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα, απόπλυμα, εναπόθεση, μετέπειτα φροντίδα, εξυγίανση μιας εγκατάστασης ή ενός χώρου.

- Αναφέρονται οι περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται, καθώς και αυτές όπου δεν εφαρμόζεται η παρούσα απόφαση

- Προβλέπονται μέτρα διαχείρισης

- Διαμορφώνεται, σύμφωνα με τα μέτρα διαχείρισης, ο Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων

- Καταρτίζεται πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών

- Ορίζονται μέτρα και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων

- Καταγράφονται οι ρυθμίσεις και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν από την πλευρά των αρμόδιων φορέων και οι εξαιρέσεις για τις εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις που προβαίνουν σε αξιοποίηση των αποβλήτων τους

- Αναφέρεται η υποχρέωση κάθε φορέα διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων να αποκαταστήσει το χώρο μετά την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης ή / και του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης των επικίνδυνων αποβλήτων

- Καταγράφονται οι υποχρεώσεις του κατόχου και των φορέων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων

- Ορίζονται οι αρμόδιοι φορείς και τα αρμόδια πρόσωπα για τη διενέργεια ελέγχων τήρησης των περιβαλλοντικών όρων που ορίζονται σε σχετικό άρθρο της απόφασης

- Ορίζει τους υπόχρεους καταβολής δαπάνης για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων

- Ορίζονται οι κυρώσεις σε οποιονδήποτε γίνεται αίτιος παράβασης των διατάξεων της παρούσας απόφασης με πράξη ή παράλειψη

- Παρατίθεται ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Αποβλήτων (κωδ. ΕΚΑ)

- Γίνεται χαρακτηρισμός των επικίνδυνων αποβλήτων

- Καταγράφονται οι εργασίες διάθεσης και αξιοποίησης των αποβλήτων

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

IV. ΤΟΞΙΚΑ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

 

ΠΔ 329/83

Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων χημικών ουσιών.

 

ΚΥΑ 72751/3054/85 (ΦΕΚ 665 Β/1-11-85)

Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροδιαφαινυλίων και πολυχλωροστριφαινυλίων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ των Συμβουλίων της 20-3-1978 και 6-4-1976.

 

ΚΥΑ 71560/3053/85 (ΦΕΚ 665 Β/1-11-85)

Διάθεση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 75/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16.6.1975.

 

ΠΥΣ 144/87 (ΦΕΚ 197 Α/11-11-87)

Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ΄ αυτό και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ποιότητας του νερού σε κάδμιο, υδράργυρο και εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH).

 

ΚΥΑ 18186/271/88 (ΦΕΚ 126 Β/3-3-88)

Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.

 

ΚΥΑ 26857/553/88 (ΦΕΚ 196 Β/6-4-88)

Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών.

 

ΥΑ 19744/454/88 (ΦΕΚ 166/Β/88)

Επιτήρηση και έλεγχος των διασυνορικών μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων.

 

ΠΥΣ 73/90 (ΦΕΚ 90 Α/11-7-90)

Καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος Α του άρθρου 6 της αριθ. 144/2.11.1987 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

ΚΥΑ 55648/2210/91 (ΦΕΚ 323 Β/13-5-91)

Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.

 

ΠΥΣ 255/94 (ΦΕΚ 123 Α/21-7-94)

Συμπλήρωση του Παραρτήματος του άρθρου 6 της υπ΄ αριθμ. 73/29.6.1990 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου "Καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικινδύνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του Παραρτήματος Α του "άρθρου 6 της υπ΄ αριθ.144/2.11.1987 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α197/1987).

 

ΥΑ 01 98012/2001 (ΦΕΚ 40/Β/96)

Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.

 

ΥΑ 19396/1546/18.7.97

Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων.

 

 

 

Νομοθεσία για τα εργαστηριακά απόβλητα