Τελευταία ενημέρωση ιστοσελίδας: 12 Ιανουαρίου  2009

Διαχείριση Εργαστηριακών Αποβλήτων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

Designed by D. Lambropoulou

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των εργαστηριακών αποβλήτων έθεσε σε εφαρμογή από το Μάιο του 2003 το Σύστημα Διαχείρισης των Εργαστηριακών Αποβλήτων (ΣΔΕΑ). Βασικός στόχος του ΣΔΕΑ είναι η συστηματική και ασφαλής συλλογή των εργαστηριακών αποβλήτων σε κατάλληλα σημασμένα δοχεία, η μεταφορά  τους σε χώρο προσωρινής αποθήκευσης και η τελική τους διάθεση, είτε σε μονάδες αποτέφρωσης του εξωτερικού με έκδοση αντίστοιχου πιστοποιητικού καταστροφής, είτε σε μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων  προς ενεργειακή αξιοποίηση, μετατρεπόμενα σε δευτερογενές καύσιμο της βιομηχανίας. 

Στο ΣΔΕΑ συμμετέχουν όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που διαθέτουν εργαστήρια και παράγουν απόβλητα, δηλαδή τα Τμήματα Χημείας, Φυσικής, Ιατρικής, Βιολογικών Εφαρμογών και Επιστήμης Υλικών. Υπάρχει πρόβλεψη για την ενσωμάτωση στο σύστημα  και όσων νέων Τμημάτων  τελούν υπό ίδρυση ή ιδρυθούν στο μέλλον και παράγουν εργαστηριακά απόβλητα.