Πληροφορίες περιεχόμενες στα ΔΔΑ

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ (ταυτοποίηση προϊόντος – Μοριακός τύπος, ΜΒ, φυσικοχημικές ιδιότητες, κλ.π)

Β. ΧΡΗΣΗ (οριακές τιμές έκθεσης, προστασία, κ.λ.π)

Γ. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (ειδικά μέτρα ασφαλείας, χρονικό διάστημα κ.λ.π)

Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ (είδος συσκευασίας, σήμανση κ.λ.π)

Ε. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ (μέτρα πρόληψης & ελέγχου, φράσεις S )

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ (επιδράσεις στον άνθρωπο, φράσεις R)

Z. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ (ενέργειες πρώτων βοηθειών, συμπτώματα).

 

 

 

Χρήσιμες διευθύνσεις για την αναζήτηση των MSDS:

Material Safety Data Sheets and Where to Find Them on the Internet (ILPI)

ATSDR Fact Sheets  (OSU EHS)

MSDS database (Cornell - 325,000 MSDSs)

MSDS database (Oxford)

MSDS Search

CDMS (MSDS database for Ag Chemicals)

National Toxicology Program Chemical Health and Safety Database

Biosafety Related MSDSs (LCDC Canada)

MSDS Library (Scott Specialty Gases)

MSDS Online

MSDS-Search

MSDS Search (Seton)

MSDS Solutions (free MSDS search)

MSDSs for Inks and Toners (XEROX)

Material Safety Data Sheet Sites (eMeetingplace.com)

Sigma Aldrich

Vermont SIRI MSDS Archive

 

 

 

 

 

 

 

 

Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) 

(Material Safety Data Sheets – MSDS)