Γενικοί κανόνες και μέτρα υγείας και ασφάλειας για ένα χημικό εργαστήριο

Κάθε χημικό εργαστήριο παρουσιάζει ιδιαιτερότητες οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη φάση του σχεδιασμού και της οργάνωσης του προγράμματος Υγιεινής και Ασφάλειας. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένοι κανόνες υγείας και ασφάλειας, οι οποίοι ισχύουν γενικότερα για ένα χημικό εργαστήριο και πρέπει να εφαρμόζονται από τον κάθε εργαζόμενο:

- Να φορά προστατευτικά γυαλιά ή προστατευτικό πλαίσιο κατά τη χρήση επικίνδυνων ουσιών

- Να φορά εργαστηριακή μπλούζα

- Να φορά πλαστικά γάντια όταν χρησιμοποιεί δραστικές χημικές ουσίες

- Να φορά προστατευτική μάσκα όταν χρησιμοποιεί τοξικά αέρια

- Να χρησιμοποιεί απαγωγό και άπιο (πουάρ) για τα σιφώνια, όταν εργάζεται με τοξικές ουσίες

- Η χρησιμοποίηση καρκινογόνων, βιοενεργών και ραδιενεργών  ουσιών γίνεται κατόπιν ειδικής άδειας του διευθυντή του εργαστηρίου

- Χημικά αντιδραστήρια δεν πρέπει να δοκιμάζονται ή να μυρίζονται

- Όλα τα παρασκευαζόμενα αντιδραστήρια σηματοδοτούνται

- Εύφλεκτες, εκρηκτικές, διαβρωτικές, τοξικές και καρκινογόνες ουσίες δεν απορρίπτονται στις αποχετεύσεις

- Δεν αποθηκεύονται μεγάλες ποσότητες αντιδραστηρίων στα εργαστήρια

- Φιάλες πυκνών οξέων μεταφέρονται σε πλαστικά δοχεία με τη χρησιμοποίηση ανελκυστήρων και όχι με τη σκάλα

- Φιάλες διαλυτών πρέπει να αποθηκεύονται εντός των απαγωγών, και πάντως, όχι σε μεγάλες ποσότητες

- Δεν πρέπει να εργάζεται κανείς μόνος του

- Δεν αφήνονται κατά κανόνα όργανα σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας

- Απαγορεύεται το κάπνισμα

- Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση τροφών και ποτών εντός του εργαστηρίου, η χρησιμοποίηση γυάλινων σκευών για πόση και /ή τροφή, καθώς και η αποθήκευση τροφών ή ποτών στο ψυγείο του εργαστηρίου

- Απαγορεύεται η χρήση ανελκυστήρων σε περίπτωση πυρκαγιάς

- Οι πόρτες των εργαστηρίων δεν κλειδώνονται κατά τη διάρκεια της εργασίας

- Τα μέσα προστασίας (πυροσβεστήρες, εκπλυντές ματιών, καταιονητήρες, φαρμακεία και γενικώς όλα τα σχετικά υλικά), πρέπει να διατηρούνται σε κατάσταση ετοιμότητας. Αριθμοί τηλεφώνων πρώτης ανάγκης βρίσκονται αναρτημένοι κοντά στη τηλεφωνική συσκευή.