Επικίνδυνα Απόβλητα

 

Κατηγορίες αποβλήτων

 

             Χημικά Απόβλητα

 

             Βιολογικά Απόβλητα

 

             Ραδιενεργά Απόβλητα

 

             Υαλικά

 

Παρατήρηση: Η διαχείριση των βιολογικών και ραδιενεργών αποβλήτων πραγματοποιείται  με ευθύνη του κάθε εργαστηρίου λόγω των ειδικών κανονισμών απομάκρυνσης και καταστροφής τους που προβλέπονται από τη νομοθεσία.