Ιστορικό

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο πρόβλημα της διαχείρισης των εργαστηριακών αποβλήτων έθεσε σε εφαρμογή από το Μάιο του 2003 το Σύστημα Διαχείρισης των Εργαστηριακών Αποβλήτων (ΣΔΕΑΠΙ). Στο ΣΔΕΑΠΙ συμμετέχουν όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που διαθέτουν εργαστήρια και παράγουν απόβλητα δηλαδή τα Τμήματα Χημείας, Φυσικής, Ιατρικής, Βιολογικών Εφαρμογών και Επιστήμης Υλικών. Υπάρχει πρόβλεψη για την ενσωμάτωση στο σύστημα  και όσων νέων Τμημάτων  τελούν υπό ίδρυση ή ιδρυθούν στο μέλλον και παράγουν εργαστηριακά απόβλητα.

Η μελέτη και ο σχεδιασμός του ΣΟΔΕΑ είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας που ξεκίνησε το 1999 με την εκπόνηση μελέτης για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από την εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Στη μελέτη εκείνη ερευνήθηκε το πρόβλημα, καταγράφηκαν τα είδη και οι ποσότητες των εργαστηριακών αποβλήτων που παράγονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, εξετάσθηκαν οι εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης τόσο από τεχνικής όσο και από οικονομικής πλευράς και προτάθηκε συγκεκριμένο σχέδιο για τη διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων. Βασικός άξονας της μελέτης και του προταθέντος ΣΟΔΕΑ ήταν η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση/ ανακύκλωση των αποβλήτων και για το λόγο αυτό προτάθηκε η δημιουργία εργαστηρίου ανακύκλωσης για μέρος των εργαστηριακών αποβλήτων.  Ο βασικός άξονας της διαχείρισης των εργαστηριακών αποβλήτων αποτυπώνεται επιγραμματικά στο τρίπτυχο:

- ανακύκλωση

- αξιοποίηση

- θερμοκαταστροφή

Η διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων χωρίζεται σε δύο φάσεις:

Η πρώτη φάση

Κατά την πρώτη φάση ταξινομήθηκαν, συλλέχθηκαν και στάλθηκαν προς θερμοκαταστροφή στο εξωτερικό όλα τα εργαστηριακά απόβλητα που συλλέχθηκαν στο παρελθόν από τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου. 

Η φάση αυτή ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2003 με την αποστολή του πιστοποιητικού θερμοκαταστροφής.

Η δεύτερη φάση

Από το Μάιο του 2003 τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Εργαστηριακών Αποβλήτων (ΣΟΔΕΑ) στους χώρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.   Το σύστημα αυτό εξασφαλίζει ότι τα απόβλητα που συλλέγονται οδηγούνται είτε προς θερμοκαταστροφή, είτε αξιοποιούνται ενεργειακώς μετατρεπόμενα σε δευτερογενές καύσιμο της βιομηχανίας.  Ο σχεδιασμός του ΣΟΔΕΑ επιτρέπει ανά πάσα στιγμή την προσαρμογή του στις ανάγκες της ανακύκλωσης, εφόσον στο μέλλον δημιουργηθεί εργαστήριο ανακύκλωσης.

Στο ΣΟΔΕΑ συμμετέχουν όλα τα Τμήματα του Πανεπιστήμιου που διαθέτουν εργαστήρια και παράγουν απόβλητα δηλαδή τα Τμήματα Χημείας, Φυσικής, Ιατρικής, Βιολογικών Εφαρμογών και Επιστήμης Υλικών.

Βασικές αρχές του ΣΟΔΕΑ είναι:

1. Η καταγραφή και χαρτογράφηση των εργαστηριακών μονάδων του Πανεπιστημίου 

2. Η μελέτη των ειδών και ποσοτήτων εργαστηριακών αποβλήτων που παράγονται σε κάθε εργαστηριακό χώρο

3. Η κατηγοριοποίηση των αποβλήτων σε 6 βασικές κατηγορίες  βάσει:

- της συμβατότητας συναποθήκευσης των χημ. ενώσεων

- του «κύκλου ζωής» κάθε χημικής ένωσης  (αξιοποίηση, ανακύκλωση, θερμοκαταστροφή)

I ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

II ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ ΜΗ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

III ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ ΥΔΑΤΙΚΑ ΟΞΕΑ

IV ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

V ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΑΛΥΤΕΣ

VI ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VI ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

4. Ο διαχωρισμός των εργαστηρίων σε 30 εργαστηριακές μονάδες (κέντρα συλλογής των αποβλήτων)

5. Η τοποθέτηση εντός των εργαστηριακών μονάδων αριθμού σημασμένων δοχείων συγκεκριμένων προδιαγραφών και χωρητικότητας για την προσωρινή αποθήκευση των εργαστηριακών αποβλήτων που παράγονται

6. Η διαμόρφωση ειδικού χώρου στο Τμήμα Χημείας για την προσωρινή αποθήκευση των εργαστηριακών αποβλήτων που θα συλλέγονται με σκοπό την απομάκρυνσή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα από το χώρο του Πανεπιστημίου.

7. Ορισμός Υπευθύνου για τη Διαχείριση των Εργαστηριακών Αποβλήτων (Πρυτανική Πράξη αριθμ. 1398α/25-9-2001 (ΦΕΚ 326/24-12-2001, τ. ΝΠΔΔ)

Η δεύτερη φάση βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, καθώς έχει ήδη δημιουργηθεί ο κατάλληλος χώρος στο ισόγειο του Κτηρίου Χημείας Χ-3, έχει αγορασθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός και έχουν διανεμηθεί κατάλληλα σημασμένα δοχεία στα εργαστήρια του Πανεπιστημίου.