Χημικές ουσίες με χαμηλό σημείο ανάφλεξης

Ο ακόλουθος πίνακας απαριθμεί μερικές από τις πιο κοινές οργανικές χημικές ουσίες με  χαμηλά σημεία ανάφλεξης Flash Point (oC) (κάτω από 32 0C), όπως έχουν προσδιοριστεί με τη μέθοδο κλειστών φιαλών (Closed Cup Method). Αυτές οι χημικές ουσίες παρουσιάζουν ένα  σημαντικό κίνδυνο πυρκαγιάς, ο οποίος πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την προγραμματισμό της εργασίας στην οποία περιλαμβάνονται. (Φυσικά πολλές άλλες χημικές ουσίες έχουν ομοίως χαμηλά σημεία ανάφλεξης - αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνει απλά μερικές από τις ευρέως χρησιμοποιούμενες).

 

Χημική ουσία

Σημείο ανάφλεξης

Acetaldehyde

-38

Acetone

-18

Acetonitrile

6

Acetyl chloride

4

Acrylonitrile

0

Allyl iodide

<21

Benzene

11

Butyl alcohols

24-29

Carbon disulfide

-30

Chloromethane

<0

Cyclohexane

-20

1,2-Dichloroethane

13

Diethylamine

<-26

Diethyl carbonate

25

Diethyl ether

-45

Dioxan

12

Ethanol

12

Ethyl acetate

-4

Ethyl acrylate

16

Ethyl chloroformate

16

Ethyl formate

-20

Hexane

-23

Methanol

10

4-Methylpentan-2-one

17

Piperidine

16

Propan-2-ol

12

Pyridine

20

Tetrahydrofuran

-17

Toluene

4

Triethylamine

-7

Vinyl acetate

-8