Διαχείριση Εργαστηριακών Αποβλήτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ειδικότερα η διαδικασία που ακολουθείται για τη συλλογή,  την προσωρινή αποθήκευση και την τελική διάθεση των εργαστηριακών αποβλήτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

1 Συλλογή στο εργαστήριο

Η συλλογή των αποβλήτων στους εργαστηριακούς χώρους  πραγματοποιείται:

- σε πλαστικά δοχεία HDPE, εγκεκριμένα κατά UN

- χωρητικότητα 20 ή 50 λίτρα

- κατάλληλα σημασμένα και επισημασμένα

- με καρτέλα εύκολης κατηγοριοποίησης του αποβλήτου

 

Καρτελάκι κατηγοριοποίησης σελ.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρτελάκι κατηγοριοποίησης σελ. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Μεταφορά από το εργαστήριο στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης

Η μεταφορά από το εργαστήριο στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης πραγματοποιείται με καρότσι που φέρει μεταλλικό κιγκλίδωμα ασφαλείας για αποφυγή ατυχημάτων.

 

 

3 Προσωρινή αποθήκευση

Η προσωρινή αποθήκευση πραγματοποιείται στο ΧΠΑ σε:

- Δεξαμενές 1 m3 HDPE, εγκεκριμένες κατά UN

- Μεταλλικά βαρέλια 200 L  UN

- Πλαστικά βαρέλια UN ανοικτού τύπου διαφόρων χωρητικοτήτων

 

 

 

4 Διαδικασίες μετάγγισης

Η μετάγγιση των αποβλήτων από τα δοχεία συλλογής στις δεξαμενές ή στα βαρέλια πραγματοποιείται με τη βοήθεια αντλιών.

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Αποκομιδή

Η αποκομιδή των αποβλήτων από το ΧΠΑ πραγματοποιείται από εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων (Polyeco A.E).  Η σειρά διεργασιών που ακολουθείται κατά τη διαδικασία αυτή είναι η ακόλουθη:

- Σήμανση

- Συσκευασία σε container για οδική μεταφορά

- Μεταφορά με φορτηγό ADR σύμφωνα με όρους ασφαλείας

 

 

6 Αξιοποίηση και τελική διάθεση

Η τελική διάθεση των εργαστηριακών αποβλήτων γίνεται σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση με έκδοση πιστοποιητικού τελικής διάθεσης των επικινδύνων αποβλήτων.