Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (ΦΡΑΣΕΙΣ R)

 

Πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων που περιέχονται επικίνδυνες ουσίες αναγράφονται τα γράμματα και  S και ένα αριθμός. Ο συνδυασμός των γραμμάτων αυτών με τους αριθμούς αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες  φράσεις που ενημερώνουν για τους κινδύνους από τη χρήση των προϊόντων και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προφύλαξη του ανθρώπου και των άλλων  οργανισμών.

 

Φράσεις R – Επισήμανση κινδύνων

 

R1             «Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση»

R2             «Κίνδυνος εκρήξεως από τράνταγμα, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης»

R3             «Πολύ μεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από τράνταγμα, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές ανάφλεξης»

R4             «Σχηματίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές μεταλλικές ενώσεις»

R5             «Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη»

R6             «Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα»

R7             «Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά»

R8             «Σ’ επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει φωτιά»

R9             «Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με καύσιμα υλικά»

R10            «Εύφλεκτο»

R11            «Πολύ εύφλεκτο»

R12            «Εξαιρετικά εύφλεκτο»

R13            «Εξαιρετικά εύφλεκτο υγροποιημένο αέριο»

R14            «Αντιδρά βίαια με νερό»

R15            «Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται πολύ εύφλεκτα αέρια»

R16            «Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με οξειδωτικές ουσίες»

R17            «Αυτοαναφλέγεται στον αέρα»

R18            «Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα /εκρηκτικά μίγματα ατμού/ αέρος»

R19            «Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια»

R20            «Βλαβερό όταν εισπνέεται»

R21            «Βλαβερό σε επαφή με το δέρμα»

R22            «Βλαβερό σε περίπτωση κατάποσης»

R23            «Τοξικό όταν εισπνέεται»

R24            «Τοξικό σε επαφή με το δέρμα»

R25            «Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης»

R26            «Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται»

R27            «Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα»

R28            «Πολύ τοξικό σε περίπτωση κατάποσης»

R29            «Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια»

R30            «Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο»

R31            «Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρα»

R32            «Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια»

R33            «Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων»

R34            «Προκαλεί εγκαύματα»

R35            «Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα»

R36            «Ερεθίζει τα μάτια»

R37            «Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα»

R38            «Ερεθίζει το δέρμα»

R39            «Κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων βλαβών υγείας»

R40            «Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων βλαβών υγείας»

R41            «Κίνδυνος σοβαρής βλάβης των ματιών»

R42            «Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση με εισπνοή»

R43            «Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα»

R44            «Κίνδυνος έκρηξης εάν θερμανθεί σε κλειστή ατμόσφαιρα»

R45            «Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο»

R46            «Μπορεί να προκαλέσει κληρονομική γενετική βλάβη»

R47            «Μπορεί να προκαλέσει εκ γενετής παραμορφώσεις»

R48            «Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας κατόπιν παρατεταμένης έκθεσης»

R49            «Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται»

R50            «Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας κατόπιν παρατεταμένης έκθεσης»

R51            «Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς»

R52            «Βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισμούς»

R53            «Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον»

R54            «Τοξικό για τη χλωρίδα»

R55            «Τοξικό για την πανίδα»

R56            «Τοξικό για τους οργανισμούς του εδάφους»

R57            «Τοξικό για τις μέλισσες»

R58            «Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον»

R59            «Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος»

 

Συνδυασμοί R φράσεων

R14/15                          «Αντιδρά βίαια σε επαφή με το νερό εκλύοντας αέρια πολύ εύφλεκτα»

R15/29                          «Σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά, λίαν εύφλεκτα»

R20/21                          «Βλαβερό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα»

R21/22                          «Βλαβερό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης»

R20/22                          «Βλαβερό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα»

R20/21/22                    «Βλαβερό όταν ειπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης»

R23/24                          «Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα»

R24/25                          «Τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης»

R23/25                          «Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης»

R23/24/25                    «Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης»

R26/27                          «Πολύ τοξικό όταν εισπνεέται και σε περίπτωση κατάποσης»

R27/28                          «Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης»

R26/28                          «Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης»

R26/27/28                    «Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης»

R36/37                          «Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα»

R37/38                          «Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα»

R36/38                          «Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα»

R36/37/38                    «Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα»

R39/23                          «Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται»

R39/34                          «Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα»

R30/25                          «Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση κατάποσης»

R39/23/24                    «Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνεέται και σε επαφή με το δέρμα»

R39/23/25                    «Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνεέται και σε περίπτωση κατάποσης»

R39/24/25                    «Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης »

R39/23/24/25               «Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνεέται και σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης»

R39/26                          «Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνεέται»

R39/27                          «Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα

R39/28                          «Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση κατάποσης»

R39/26/27                    «Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνεέται και σε επαφή με το δέρμα»

R39/27/28                    «Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνεέται και σε περίπτωση κατάποσης»

 

R39/26/27/28               «Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνεέται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης»

R40/20                          «Βλαβερό: πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται»

R40/21                          «Βλαβερό: πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα»

R40/22                          «Βλαβερό: πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση κατάποσης»

R40/20/21                    «Βλαβερό: πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης»

R40/21/22                    «Βλαβερό: πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται»

 

R40/20/21/22               «Βλαβερό: πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης»

R40/43                          «Δύναται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση μέσω της εισπνοής και σε επαφή με το δέρμα»

R48/20                          «Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται»

R48/21                          «Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα»

R48/22                          «Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης»

R48/20/21                    «Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα»

R48/20/22                    «Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης»

R48/21/22                    «Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα  και σε περίπτωση κατάποσης»

R48/20/21/22               «Βλαβερό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνεέται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης»

R48/23                          «Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται»

R48/24                          «Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα»

R48/25                          «Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης»

 

R48/23/24                    «Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα»

R48/23/25                    «Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης»

R48/24/25                    «Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης»

R48/23/24/25               «Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης»

 

ΦΡΑΣΕΙΣ ROΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ  ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

RO1                              «Πολύ τοξικό για τις μέλισσες»

RO2                              «Μέτρια τοξικό για τις μέλισσες»

RO3                              «Σχετικά τοξικό για τις μέλισσες»

RO4                              «Πολύ τοξικό για τα ψάρια»

RO5                              «Τοξικό για τα ψάρια»

RO6                              «Βλαβερό για τα ψάρια»

RO7                              «Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς»

RO8                              «Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς»

RO9                              «Βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισμούς»

RO10                            «Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα»

RO11                            «Βλαβερό για τα παραγωγικά ζώα»

RO12                            «Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα»

RO13                            «Βλαβερό για τα άγρια ζώα»

RO14                            «Επικίνδυνο για τα πουλιά»

RO15                            «Επικίνδυνο για τα ωφέλιμα αρθρόποδα»

 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ RO ΦΡΑΣΕΩΝ

 

RO4/RO7                      «Πολύ τοξικό για τα ψάρια και γενικά για τους υδρόβιους οργανισμούς»

RO5/RO8                      «Τοξικό για τα ψάρια και γενικά τους υδρόβιους οργανισμούς»

RO6/RO9                      «Βλαβερό για   τα ψάρια και γενικά τους υδρόβιους οργανισμούς»

RO12/RO13                  «Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και τα πουλιά»

RO12/RO13/RO16        «Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα, τα πουλιά και τα ωφέλιμα αρθρόποδα»

RO13/RO15                  «Βλαβερό για τα άγρια ζώα και πουλιά»