Φράσεις Ασφαλούς Χρήσεις — Προστασίας (ΦΡΑΣΕΙΣ S)

Πάνω στις συσκευασίες των προϊόντων που περιέχονται επικίνδυνες ουσίες αναγράφονται τα γράμματα και  S και ένα αριθμός. Ο συνδυασμός των γραμμάτων αυτών με τους αριθμούς αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες  φράσεις που ενημερώνουν για τους κινδύνους από τη χρήση των προϊόντων και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την προφύλαξη του ανθρώπου και των άλλων  οργανισμών.

 

ΦΡΑΣΕΙΣ SΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

 

S1                       «Φυλάσσεται κλειδωμένο»

S2                       «Μακριά από παιδιά»

S3                       «Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος

S4                       «Μακριά από κατοικημένες περιοχές»

S5                       «Διατηρείται το περιεχόμενο σε …» (το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από τον κατασκευαστή)

S6                       «Διατηρείται σε ατμόσφαιρα …»(το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον κατασκευαστή)

S7                       «Διατηρείτε τη συσκευασία ερμητικά κλεισμένη»

S8                       «Προστατεύετε τη συσκευασία από υγρασία»

S9                       «Διατηρείται τη συσκευασία σε καλά αεριζόμενο μέρος»

S12                     «Να μη διατηρείται το δοχείο ερμητικά κλεισμένο»

S13                     «Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές»

S14                     «Μακριά από …» (ασύμβατες ουσίες που καθορίζονται από τον κατασκευαστή)

S15                     «Μακριά από θερμότητα»

S16                     «Μακριά από πηγές ανάφλεξης – Απαγορεύεται το κάπνισμα»

S17                     «Μακριά από καύσιμες ύλες»

S18                     «Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά»

S20                     «Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε»

S21                     «Μην καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε»

S22                     «Μην αναπνέετε την σκόνη»

S23                     «Μην αναπνέετε αέρια / καπνούς/ ατμούς / εκνεφώματα» (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον  κατασκευαστή)

S24                     «Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα»

S25                     «Αποφεύγετε επαφή με τα μάτια»

S26                     «Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή»

S27                     «Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν μολυνθεί»

S28                     «Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο…» (το είδος

                           του υγρού καθορίζεται από  τον κατασκευαστή)

S29                     «Μη ρίχνετε τα υπολείμματα στην αποχέτευση»

S30                     «Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό»

S33                     «Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων»

S34                     «Αποφεύγετε τα κτυπήματα και την τριβή»

S35                     «Πάρτε τις απαραίτητες προφυλάξεις προκειμένου να πετάξετε το προϊόν ή και τη συσκευασία του»  (εξειδικεύεται από τον κατασκευαστή)

S36                     «Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία» (εξειδικεύεται ανάλογα με την περίπτωση)

S37                     «Φοράτε κατάλληλα γάντια» (εξειδικεύεται ανάλογα με την περίπτωση)

S38                     «Σε περίπτωση μη επαρκούς αερισμούς, χρησιμοποιείστε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή»

S39                     «Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου» (εξειδικεύεται ανάλογα με την περίπτωση)

S40                     «Για τον καθαρισμό του πατώματος και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από το υλικό αυτό  χρησιμοποιείτε… (το είδος καθορίζεται από τον κατασκευαστή)

S41                     «Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή / και έκρηξης μην αναπνέετε τους καπνούς»

S42                     «Κατά τη διάρκεια παραγωγής καπνού ή εκνεφώματος χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή» (το είδος καθορίζεται από τον κατασκευαστή και (εξειδικεύεται ανάλογα με την περίπτωση)

S43                     «Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείστε…» (αναφέρεται το είδος μέσων κατάσβεσης)

S44                     «Εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα του σκευάσματος όπου είναι δυνατόν) ».

S45                     «Σε περίπτωση ατυχήματος ή εάν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα του σκευάσματος όπου είναι δυνατόν)»

S46                     «Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο αυτό ή την ετικέτα»

S47                     «Διατηρείται σε θερμοκρασία κάτω των...» (καθορίζεται από τον κατασκευαστή)

S48                     «Διατηρείται υγρό με…» (το κατάλληλο υγρό καθορίζεται από τον κατασκευαστή)

S49                     «Να διατηρείται μόνο στο αρχικό δοχείο»

S50                     «Να μην αναμιγνύεται με…» (καθορίζεται από τον κατασκευαστή)

S51                     «Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο»

S52                     «Να μη χρησιμοποιηθεί σε ευρείες επιφάνειες σε κατοικούμενους χώρους»

S53                     «Αποφεύγετε την έκθεση, λάβετε συγκεκριμένες οδηγίες πριν τη χρήση»

S54                     «Να ληφθεί η σύμφωνη γνώμη των αρχών ελέγχου της ρύπανσης πριν από τη διοχέτευση σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων»

S55                     «Να γίνει η επεξεργασία με τη βέλτιστη διαθέσιμη μέθοδο πριν από τη διοχέτευση σε υπονόμους ή στο περιβάλλον»

S56                     «Να μη διοχετευθεί σε δίκτυο υπονόμων ή στο περιβάλλον. Να διατεθεί σε εγκεκριμένο χώρο συλλογής αποβλήτων»

 

Συνδυασμοί S φράσεων

 

S1/2                   «Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά»

S 3/7/9               «Διατηρείστε το σε καλά κλεισμένη συσκευασία και σε χώρο δροσερό καλώς αεριζόμενο»

S3/9                   «Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος»

S3/9/14/49        «Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από…» (ασύμβατα υλικά που  καθορίζονται από τον κατασκευαστή)

S3/9/49              «Διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος»

S3/14                 «Διατηρείται σε δροσερό μέρος μακριά από…»(ασύμβατα υλικά που καθορίζονται από τον   κατασκευαστή)

S7/8                   «Το δοχείο διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και προστατευόμενο από την υγρασία»

S7/9                   «Διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και προστατευόμενο από την υγρασία»

S20/21                «Όταν το χρησιμοποιείτε μη τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε»

S24/25                «Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια»

S36/37                «Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια»

S36/37/39          «Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου»

S36/39                «Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου»

S37/39              «Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου»

S47/49              «Διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία σε θερμοκρασία ίση ή κατώτερη των ……0C» (προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή)

 

1. ΦΡΑΣΕΙΣ SY: ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

 

SY1                      «Φοράτε φόρμα, μπότες και γάντια όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα»

SY2                      «Φοράτε γάντια από νεοπρένιο ή PUC, μπότες από καουτσούκ και γυαλιά όταν ψεκάζετε»

SY3                      «Φοράτε κατάλληλα γάντια, μπότες από καουτσούκ, ολόσωμη φόρμα και αναπνευστική συσκευή που να προστατεύει και τα μάτια, όταν εφαρμόζετε υποκαπνιστικό στα θερμοκήπια. Μην  ξαναμπαίνετε στο   θερμοκήπιο προτού αεριστεί καλά»

SY3                      «Φοράτε γυαλιά»

SY4                      «Φοράτε μάσκα για σκόνες όταν χειρίζεστε ή εφαρμόζετε το σκεύασμα»

SY5                      «Πλύνετε τα ρούχα σας πριν τα ξαναφορέσετε»

SY6                      «Πλύνετε τα ρούχα της δουλειάς μετά το ψεκασμό / σκόνισμα κλπ»

SY7                      «Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά το ψεκασμό»

SY8                      «Να μη χρησιμοποιείται στην παρουσία εγκύων γυναικών»

 

2. ΦΡΑΣΕΙΣ SYΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

 

SY10                     «Μην αυξάνετε τις δόσεις»

SY11                     «Μη μολύνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του»

SY12                     «Κρατείστε μακριά από τη ψεκασμένη περιοχή άσχετα πρόσωπα για … ώρες / μέρες»

 

3. ΦΡΑΣΕΙΣ SΟ – ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

SO1                     «Μη ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια»

SO2                     «Μη ψεκάζετε όταν οι μέλισσες είναι παρούσες»

SO3                     «Μη μολύνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  Αποφεύγετε τη διασπορά  ψεκαστικών  σταγονιδίων σε υδάτινες επιφάνειες»

SO4                     «Μη μολύνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. 

SO5                     «Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την περιοχή εφαρμογής του φαρμάκου για….μέρες»