Συγγραφή Ασκήσεων και Βιβλίων

"Θερμική Ανάλυση Μετάλλων και Κραμάτων και Μέθοδοι Μέτρησης Θερμοκρασίας"

 • Σ. Αγαθόπουλος, Γ. Αγγελόπουλος.
 • Εργαστηριακή Άσκηση Μεταλλογνωσίας (Νο 3), σελίδες 39.
 • Η Άσκηση αυτή συγγράφτηκε εξ υπ'αρχής και αφορούσε τα φοιτητικά Εργαστήρια Μεταλλογνωσίας ("Φυσικοχημείας και Υλικών") του Βου και Γου έτους Χημικών Μηχανικών. Στην άσκηση αυτή ο φοιτητής, εκτός από τις πληροφορίες που αντλεί για την κλασσική πειραματική κατασκευή των διαγραμμάτων φάσεων (με έμφαση στα μέταλλα), μαθαίνει και το θερμοδυναμικό υπόβαθρο των διαγραμμάτων φάσεων με απώτερο σκοπό να ενημερωθεί για τα σύγχρονα προγράμματα Η/Υ που βοηθούν στην πρόβλεψη διμερών ή πολυφασικών διαγραμμάτων φάσεων χρησιμοποιώντας βάσεις θερμοδυναμικών δεδομένων και θερμοδυναμικούς υπολογισμούς.
 • Σημείωση: Στο ίδιο βιβλίο, υπάρχει και οκτασέλιδο Γενικών Οδηγιών (υπό Σ. Αγαθόπουλου) περί «παρουσίασης έκθεσης εργαστηριακής άσκησης», «παρουσίασης εξισώσεων, πινάκων και διαγραμμάτων» και «προσαρμογής ευθείας σε πειραματικά σημεία με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων».


"Παρασκευή κόνεων με τη μέθοδο Sol-Gel"

 • Σ. Αγαθόπουλος.
 • Σημειώσεις (14 σελίδες) ως εισαγωγή για την κατασκευή κόνεων με τη μέθοδο Sol-Gel


"Προγραμματισμός και έλεγχος - Φούρνοι υψηλής θερμοκρασίας"

 • Σ. Αγαθόπουλος.
 • Πληροφοριακό Παράρτημα Εργαστηριακών Ασκήσεων Μεταλλογνωσίας, σελίδες 14.
 • Το άρθρο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στον προγραμματισμό και τον έλεγχο. Οι αρχές που περιγράφονται αφορούν όλα τα συστήματα και τις οργανολογίες της Χημικής Μηχανικής αλλά, δεδομένου ότι το κείμενο εντάσσεται στις Ασκήσεις Μεταλλογνωσίας, η ανάπτυξη γίνεται υπό το πρίσμα του προγραμματισμού των φούρνων υψηλής θερμοκρασίας.


"Σημειώσεις Βιοϋλικών"

 • Σ. Αγαθόπουλος.
 • Το εγχειρίδιο αυτό αφορά σημειώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διδασκαλία σε φοιτητές του Πανεπιστημίου (μέρος τους έχει ήδη αποτελέσει τμήμα μερικών διαλέξεων για τα Βιοϋλικά στους φοιτητές στα πλαίσια Φροντιστηρίων κατά το διάστημα 1989-1994) και οι οποίες συνεχώς εμπλουτίζονται (αυτή τη στιγμή 300 δακτυλογραφημένες σελίδες). Το υλικό για τις σημειώσεις αυτές αντλείται από πηγές (συγγράμματα και δημοσιεύσεις) της βιβλιογραφίας. Σε μερικά μόνο σημεία υπάρχουν και αναφορές από την προσωπική εμπειρία-εργασία του συγγραφέα. Οι σημειώσεις περιλαμβάνουν τα εξής κεφάλαια: Εισαγωγή, Υλικά των Βιοϋλικών (αναφορά σε διάφορα είδη βιοϋλικών με τα χαρακτηριστικά τους, τις ιδιότητες, τις εφαρμογές κλπ.), Επιφάνειες και Διεπιφάνειες στα Βιοϋλικά, Μηχανικές ιδιότητες, Βιοσυμβατότητα, Βιολογικός Έλεγχος Εμφυτευμάτων, Αντιδράσεις Ιστών στη Παρουσία Βιοϋλικών, Εφαρμογές, Κανόνες για τη χρήση των βιοϋλικών, Προοπτικές.


"Διάχυση φάσεων σε διμερή και τριμερή συστήματα επαφής σε στερεή κατάσταση"

 • Σ. Αγαθόπουλος.
 • Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά για διδασκαλία φοιτητών Πανεπιστημίου, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, και παρουσιάζει τη στερεά διάχυση, σε ποιοτικό και ημιποσοτικό επίπεδο, στερεών σωμάτων σε επαφή, στην αρχή δυαδικών και μετά τριαδικών συστημάτων. Επίσης γίνονται αρκετές αναφορές στις πειραματικές λεπτομέρειες, με έμφαση στην τεχνολογία των υλικών, όπως είναι ο γαλβανισμός, οι επιφανειακές κατεργασίες, επικαλύψεις, οξείδωση, κατασκευή σύνθετων υλικών κλπ. Σελίδες 54.


"34 Πειράματα Χημείας"

 • Σ. Αγαθόπουλος.
 • Αποτελεί την περιγραφή 81 πειραμάτων απλής Ανόργανης Χημείας τα οποία μπορούν να διεξαχθούν στο σπίτι με χημικά αντιδραστήρια που πωλούνται στο εμπόριο. Το σύγγραμμα αποτελείται από 104 σελίδες. Περιλαμβάνει όλα τα είδη των αντιδράσεων όπως απλής και διπλής αντικατάστασης, οξειδοαναγωγής, ιζήματα, αέρια, δείκτες, σύμπλοκα. Στην αρχή παρουσιάζεται μία συνοπτική περιγραφή της σχετικής θεωρίας.


"Ancient Greek Ceramics"

 • Σ. Αγαθόπουλος.
 • Σημειώσεις για τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Κεραμικών Υλικών και Υάλων του Πανεπιστήμιου του Aveiro οι οποίες προβάλουν την Ελληνική προέλευση του όρου «Κεραμικός» και περιγράφουν μέσα από ιστορικά γεγονότα και γεωγραφικά και πολιτισμικά δεδομένα την εξέλιξη της κεραμικής και αγγειοπλαστικής από την εποχή της προϊστορίας και μέχρι το τέλος της Κλασσικής Αρχαιότητας στην Ελλάδα (σελίδες 47, στα Αγγλικά και μεταφρασμένο στα Πορτογαλικά).


"Εργαστηριακές ασκήσεις Βιοϋλικών" (υπό συγγραφή)

 • Σ. Αγαθόπουλος.
 • Το σύγγραμμα αποτελεί ολοκληρωμένη σειρά ασκήσεων Βιοϋλικών δύο εξαμήνων. Περιλαμβάνει την κατασκευή του υλικού, το χαρακτηρισμό του υπό το πρίσμα της επιστήμης των υλικών και προχωρά στον in vitro έλεγχο της βιοσυμβατότητας πρώτα με την καθαρή χημεία χρησιμοποιώντας προσομοιωμένο διάλυμα πλάσματος και μετά με βιολογικές μεθόδους χρησιμοποιώντας κυτταρικές καλλιέργειες οστεοβλαστών.


"Επιστήμη και Τεχνολογία Υαλοκεραμικών Υλικών" (υπό συγγραφή)

 • Σ. Αγαθόπουλος.
 • Το σύγγραμμα παρουσιάζει την επιστήμη και τεχνολογία των υαλοκεραμικών υλικών. Τα κεφάλαια του βιβλίου είναι Εισαγωγή, σχέση δομής υάλων και κεραμικών, υαλώδης μετάπτωση υάλων, κρυστάλλωση, διαχωρισμός φάσεων υάλων, κατασκευή υαλοκεραμικών, κατηγορίες υαλοκεραμικών, υαλοκεραμικά με βάση τα στερεά διαλύματα του β-χαλαζία, υαλοκεραμικά με βάση τα στερεά διαλύματα τoυ β-σποδουμένιου, υαλοκεραμικά με βάση τον κορδιερίτη, μηχανικά κατεργάσιμα υαλοκεραμικά με βάση τη μίκα του φθορίου, δύσθραυστα υαλοκεραμικά με δομή πυριτικών αλυσίδων, υαλοκεραμικά φθοριοριχτερίτη, υαλοκεραμικά κανασίτη, δομικές διαφορές και ομοιότητες υαλοκεραμικών και πορσελάνης.


"Μορφοποίηση κεραμικών υλικών: κατασκευή δοκιμίων από αλούμινα και μετρήσεις μηχανικών ιδιοτήτω"

 • Σ. Αγαθόπουλος.
 • Εργαστηριακή Άσκηση «Υλικά ΙΙ: Κεραμικά και Σύνθετα Υλικά» (Νο 7), σελίδες 30.
 • Η Άσκηση αυτή συγγράφτηκε εξ υπ' αρχής και αφορούσε στα φοιτητικά Εργαστήρια Υλικά ΙΙ ("Κεραμικά και Σύνθετα Υλικά") του Γου έτους των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών. Στην άσκηση αυτή περιγράφεται όλη η τεχνολογία στη γραμμή παραγωγής κεραμικών υλικών με έμφαση στη μορφοποίηση των κεραμικών υλικών καθώς και την ψαθυρότητά τους όταν ψηθούν και πυροσυσσωματωθούν.
 • Σημείωση: Στις νέες σημειώσεις συμπεριελήφθη και Γενικός Οδηγός (υπό Σ.Αγαθόπουλου) 21 σελίδων (που είναι βελτιωμένη έκδοση της «Σημείωσης» του 1) περί «κανόνων εργαστηριακών ασκήσεων», «παρουσίασης έκθεσης εργαστηριακής άσκησης», «παρουσίασης εξισώσεων, πινάκων και διαγραμμάτων» και «προσαρμογής ευθείας σε πειραματικά σημεία με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων».


"Τεχνολογία Κεραμικών Υλικών και Υάλων"

 • Σ. Αγαθόπουλος.
 • Στον Τόμο αυτό (131 σελίδες) συγκεντρώθηκαν 29 εργασίες που συνέγραψαν 50 φοιτητές του Δ' Έτους στα πλαίσια του μαθήματος «Τεχνολογία Κεραμικών Υλικών και Υάλων» το οποίο παρακολούθησαν κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012. Τα κείμενα στον Τόμο αυτό έχουν συγγραφεί με τη μορφή Πρακτικών Συνεδρίου και η ύλη τους συλλέχτηκε από άρθρα που διάλεξαν οι ίδιοι οι φοιτητές από το Bulletin of the American Ceramic Society. Οι φοιτητές, στα πλαίσια του μαθήματος αυτού, έκαναν και προφορικές παρουσιάσεις των εργασιών τους.

Συμβολή στην έκδοση βιβλίων


 1. Δ. Κ. Παπαμαντέλλου, "Ειδικά Κεφάλαια Μεταλλουργίας", Πάτρα 1990 (σελίδες 343).

 2. "Οδηγός Σπουδών Χημικών Μηχανικών Παν/μίου Πατρών", 1992-1993 (σελίδες 149).

 3. Γ. Χ. Σαραντόγλου, "Μηχανολογικό Σχέδιο με Στοιχεία Ηλεκτρολογικού και Ηλεκτρονικού Σχεδίου", Πάτρα 1994 (σελίδες 215).