Επιστημονική Επιτροπή της
Επιτροπής Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Α.Τ.Ε.)

   
  Αρχική
  Επικοινωνία
  Ημερολόγιο
  Θεματολογία
  Επίτιμη Επιτροπή
  Οργανωτική Επιτροπή
  Επιστημονική Επιτροπή
  Οδηγίες Υποβολής Εργασιών
  Εγγραφές Συνέδρων
 
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι προσκαλούνται να υποβάλλουν εργασίες (επιστημονικές ή επαγγελματικές), οι οποίες μπορούν να παρουσιαστούν προφορικά ή με την μορφή πόστερ. Οι εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν στις συνεδρίες (επιστημονικές & επαγγελματικές), καθώς επίσης και οι αναρτημένες ανακοινώσεις (posters), θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι, στην Επιστημονική Επιτροπή της Ε.Α.Τ.Ε.

Ηλεκτρονικά:

Υπεύθυνη Δρ Παπαδημητρίου Δήμητρα στο dpapad@upatras.gr

Ταχυδρόμηση (απαραίτητο αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή)

Παπαδημητρίου Δήμητρα,

Καφηρέως 34, Κάτω Συχαινά

264 43, Πάτρα Αχαία.

Όλες οι εργασίες θα κριθούν, τηρώντας την ανώνυμη διαδικασία αξιολόγησης, από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και οι συγγραφείς θα ενημερωθούν εγκαίρως. Οι εργασίες οι οποίες δεν θα κατατεθούν στα χρονικά όρια που ορίζονται και δεν θα πληρούν τις οδηγίες συγγραφής, θα απορριφθούν. Να σημειωθεί ότι κάθε σύνεδρος μπορεί να παρουσιάσει μόνο μια εργασία, ως πρώτος συγγραφέας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ

Microsoft Word 7.0 ή νεώτερη έκδοση, μονό διάστημα, Times New Roman, 12.
Τίτλος: Σύντομος (περίπου 15 λέξεις) με κεφαλαία τονισμένα γράμματα.
Συγγραφείς: Πεζά τονισμένα γράμματα ως εξής: Επώνυμο, αρχικό όνομα, τελεία (.),

κόμμα (,), κλπ.
Ίδρυμα: Πεζά τονισμένα γράμματα.
Δομή: Τίτλος, εισαγωγή, μεθοδολογία (δείγμα, όργανα μέτρησης, διαδικασία μέτρησης). Αποτελέσματα, συζήτηση, συμπεράσματα, βιβλιογραφία, πίνακες ή/και γραφήματα συμπεριλαμβάνονται μέσα στο κείμενο στη θέση που επιλέγει ο/η συγγραφέας. Το φωτογραφικό υλικό πρέπει να είναι σε μορφή
JPEG.
Έκταση εργασίας: 3-4 σελίδες μονού διαστήματος.

Οι εισηγήσεις θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή με τα παρακάτω κριτήρια:

§         Σαφήνεια ερευνητικών στόχων και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

§         Παρουσίαση και τεκμηρίωση της μεθοδολογίας

§         Παρουσίαση αποτελεσμάτων και σύνδεση τους με τους στόχους,

§         Ερμηνεία των αποτελεσμάτων και συμπεράσματα,

§         Βιβλιογραφία

§         Ποιότητα παρουσίασης.

 

Πλαίσιο κειμένου: Αποστολή της ΕΑΤΕ στο 
8th FISU Forum