Εργαστήρια του Τομέα

Ο Τομέας Κλασικής Φιλολογίας διαθέτει δύο εργαστήρια, τα οποία εξυπηρετούν διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα (Π.Δ. 331, ΦΕΚ 279/19.11.2002, τ. Α):
1. Εργαστήριο Κλασικής Φιλολογίας, το οποίο υποστηρίζει:
α) την Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, και όλα τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενά της·
β) τη Λατινική Φιλολογία, και όλα τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενά της·
γ) συναφείς αναγνωρισμένες ειδικεύσεις, και όλα τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενά τους.
2. Εργαστήριο Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Γλώσσας, που περιλαμβάνει τα δύο αυτά γνωστικά αντικείμενα και τη διδακτική τους.
Τα δύο εργαστήρια αξιοποιούν από κοινού την υπάρχουσα τεχνική υποδομή του Τομέα.

1. Εργαστήριο Κλασικής Φιλολογίας

Διευθυντής: Καθηγητής Δημήτριος Ράιος

Στόχοι του εργαστηρίου είναι:
Α. Η ενεργή συμμετοχή στην κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τομέα.
Β. Η προώθηση συνεργασιών με πανεπιστημιακά, ερευνητικά και συναφή κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Γ. Η καταγραφή, συντήρηση και αξιοποίηση της υπάρχουσας συλλογής μικροταινιών (microfilms), και σε επόμενο στάδιο η ψηφιοποίηση και η περαιτέρω αξιοποίησή της.
Δ. Η διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, επιστημονικών συναντήσεων και ημερίδων, συνεδρίων και συμποσίων.
Ε. Ο σχεδιασμός και η πρακτική εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων, με τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τομέα.
ΣΤ. Η συμβολή στην εκπαίδευση του προσωπικού και των φοιτητών στη χρήση ψηφιακών μέσων για ερευνητικούς και διδακτικούς σκοπούς.

2. Εργαστήριο Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής γλώσσας

Διευθυντής: ____ (προσωρινά εποπτεύεται από τον Διευθυντή του Τομέα και του Εργαστηρίου Κλασικής Φιλολογίας, καθηγ. Δημ. Ράιο).

Το δεύτερο εργαστήριο του Τομέα εστιάζει τη δράση του στις δύο κλασικές γλώσσες και τη διδακτική τους. Ερευνώνται οι δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες της ‘ψηφιακής εποχής’ στη διαμόρφωση επικαιροποιημένων διδακτικών μεθόδων και κατάρτισης διδακτικών εγχειριδίων και συλλογών υλικού. Στο ίδιο πλαίσιο πάντα, διερευνάται η μελλοντική  συνεργασία με εξωπανεπιστημιακούς οργανισμούς και φορείς με στόχο τη δημιουργία πρωτότυπων ηλεκτρονικών προγραμμάτων με εφαρμογές στον χώρο της διδασκαλίας της ΑΕ και Λατινικής γλώσσας.

Ελλείψει μόνιμου ή έκτακτου εργαστηριακού προσωπικού τα δύο εργαστήρια υπολειτουργούν. Παρ᾽ όλα αυτά, κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν, υπό την εποπτεία του Διευθυντή του Τομέα και του Εργαστηρίου Κλασικής Φιλολογίας, στη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής γλώσσας-θεματογραφίας.