Συγκρότηση του Τεχνικού Συμβουλίου

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Γεώργιος Ευαγγελάκης, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής (Πρόεδρος)
2.  Θεόδωρος Ματίκας, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
3. Βασίλειος Καλπακίδης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
4. Χρήστος Τζούμας, Πολιτικός Μηχανικός - εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Τμήμα Ηπείρου
5. Αντώνιος Κρότσης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ - εκπρόσωπος της Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
6.Νικόλαος Ντζόϊδος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΔΕ - εκπρόσωπος των Εργοληπτικών
Οργανώσεων (ΠΕΔΜΕΔΕ).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κωνσταντίνος Μπέλτσιος, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
2. Δημήτριος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
3. Νεκταρία-Μαριάνθη Μπάρκουλα, Επ. Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
4. Κωνσταντίνος Κατσίκας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ -  εκπρόσωποςτης Γ.Γ.Δ.Ε.
του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
5. Γεώργιος Παπανικολάου, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. Τμήμα Ηπείρου
6. Ελευθέριος Ντούρος, Πτυχ.Μηχ. Υπομ. ΕΔΕ, εκπρόσωπος
των Εργοληπτικών Οργανώσεων (ΠΕΔΜΕΔΕ).
Ενδεικτικό Νομοθετικό Πλαίσιο για το Τεχνικό Συμβούλιο

 • ΝΔ 463/1970 – Άρθρο 5 παρ. 3, 746/70
 • ΒΔ 360/1971: Τεχνικές Υπηρεσίες και Τεχνικά Συμβούλια στα Α.Ε.Ι. (157824), Αρθρο 12
 • Π.Δ. 41/1974, ΦΕΚ 18, τ Α', Περί αποφαινομένων οργάνων επί εκτελέσεως έργων αρμοδιότητος
  Οεργανισμού Σχολικών Κτιρίων
 • Π.Δ. 360/71 «Περί Οργάνωσης των Τ.Υ. των ΑΕΙ»
 • Π.Δ. 185/1988, Αρ. 3
 • Ν. 1966/91, Αρ. 6, «Τεχνικά Συμβούλια των ΑΕΙ»
 • Ν. 3481/2006 Αρ. 4 παρ. 10(β) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο,
  την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις.»
 • Αρ. 138325/Β1 απόφαση "Ανασύνθεση των Τεχνικών Συμβουλίων των ΑΕΙ και της Ακαδημίας
  Αθηνών" (ΦΕΚ 38/22-1-07 τ. Β')
 • Π.Δ. 185/1999, ΦΕΚ 173 τ. Α'  /199, Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου
  Ιωαννίνων
 • ΦΕΚ 246/1992 τ Β', Αρ. 7747, Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου, του Πρυτανικού
  Συμβουλίου και του Τεχνικού Συμβουλίου του Παν/μιου Ιωαννίνων
 • Ν. 4009/2011, Αρ. 5, παρ. κζ
Τεχνικό Συμβούλιο
Ενδεικτικές Αρμοδιότητες Τεχνικού Συμβουλίου

 • Έγκριση παρατάσεων των προθεσμιών περαιώσεως των εκτελούμενων έργων πέραν της
  οριστικής προθεσμίας.
 • Έγκριση Σ.Π. και Π.Κ.Ν.Τ.Μ. με τους οποίους εγκρίνεται αύξηση του αντικειμένου των εργασιών
  μέχρι το 25% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.
 • Έγκριση ειδικών τιμών όταν απαιτείται από τους αναδόχους σε περίπτωση άρνησης εκτέλεσης
  απ’ αυτούς υπερσυμβατικών εργασιών.
 • Έγκριση πρωτοκόλλου και αποζημίωσης αναδόχου σε περίπτωση ανωτέρας βίας.
 • Έγκριση ματαίωσης διάλυσης σύμβασης και έγκριση αποζημίωσης του αναδόχου.
 • Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου με άλλη εργοληπτική εταιρεία σε εκτελούμενο έργο.
 • Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων.
 • Έγκριση διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης των έργων.
 • Έγκριση των μελετών που εκπονούνται από ιδιωτικά μελετητικά γραφεία και το Γραφείο
  Μελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και των τροποποιήσεών τους, όταν υπάρχει ανάγκη.
 • Έγκριση  Συγκριτικού  Πίνακα  μέχρι  ποσοστού  υπερβάσεως αρχικής αξίας της εργολαβίας
  κατά 25% εντός της εγκεκριμένης  πιστώσεως του έργου.
 • Ανάθεση μελετών.
 • Γνωμοδότηση για διάφορα θέματα