Πίσω στο προσωπικό

ΛΗΔΑ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

Βαθμίδα:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αντικείμενο:
Ελληνική οικονομική και κοινωνική ιστορία, 19ος-20ός αι.
Τηλέφωνο/Φαξ:
265100-5137/5273
Email:
lpapast@cc.uoi.gr
papastefanaki@ath.forthnet.gr
Διεύθυνση:
Γρ. Τομέα Νεότερης Ιστορίας

Σύντομο Βιογραφικό

Σύντομο βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπου και έκανε τις μεταπτυχιακές τις σπουδές και υποστήριξε την διδακτορική της διατριβή (2002). Από το 2003 διδάσκει σύγχρονη ελληνική ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Είναι συνεργάτης του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας, της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού, της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς - Ελληνικό Τμήμα (TICCIH). Συμμετέχει στο (ελληνικό) «Δίκτυο Ιστορικών για την Ιστορία των Γυναικών και του Φύλου» της International Federation for Research in Women's History, στο (ελληνικό) «Δικτύο Ιστορικών για την ιστορία της εργασίας και του εργατικού κινήματος», στο Δίκτυο για την Ιστορία της Υγείας και στο European Labour History Network ( EHLN ).
https://uoi.academia.edu/LedaPapastefanaki

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Νεότερη και σύγχρονη οικονομική και κοινωνική ιστορία , ιστορία της βιομηχανίας, ιστορία της εργασίας, κοινωνική ιστορία της τεχνολογίας, ιστορία του φύλου, ιστορία της υγείας, ιστορία πόλεων, βιομηχανική αρχαιολογία, ιστορία των Εβραίων.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Μονογραφίες

-2002 Λ. Παπαστεφανάκη, «¶νδρες, γυναίκες, παίδες και παιδίσκαι..» Εργασία και τεχνολογία στην ελληνική κλωστοϋφαντουργία. Η βιομηχανία Ρετσίνα στον Πειραιά (1872 - 1940), 2 τ., διδακτορική διατριβή, Τμήμα Ιστορίας -Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Αθήνα 2002 (570 σελ.)

-2009 Λ. Παπαστεφανάκη, Εργασία, τεχνολογία και φύλο στην ελληνική βιομηχανία. Η κλωστοϋφαντουργία του Πειραιά (1870-1940), Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2009 (500 σελ., εικονογρ.)

-2017 Λ. Παπαστεφανάκη, Η φλέβα της γης. Τα μεταλλεία της Ελλάδας, 19ος-20ός αιώνας , εκδόσεις Βιβλιόραμα, Αθήνα 2017 (392 σελ., εικονογρ.)

Επιμέλεια συλλογικών τόμων

-2002 Χρ. Αγριαντώνη, Λ. Παπαστεφανάκη (επιμ.), Τεκμήρια Βιομηχανικής Ιστορίας, Πρακτικά 3 ης Πανελλήνιας Επιστημονικής Συνάντησης T . I . C . C . I . H . (Ερμούπολη, 20-22 Οκτωβρίου 2000), Αθήνα 2002.

-2009 Ν. Μπελαβίλας, Λ. Παπαστεφανάκη (επιμ.), Ορυχεία στο Αιγαίο. Βιομηχανική αρχαιολογία στην Ελλάδα, πρόλογος Louis Bergeron, Μέλισσα, Αθήνα 2009.

-2013 Λ. Παπαστεφανάκη, Μ. Τζανάκης, Σ. Τρουμπέτα (επιμ.), Διερευνώντας τις Κοινωνικές Σχέσεις με Όρους Υγείας και Ασθένειας. Η Κοινωνική Ιστορία της Ιατρικής ως Ερευνητικό Πεδίο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 2013 [σύνδεσμος για πλήρες κείμενο: http://elocus.lib.uoc.gr/dlib/9/f/0/metadata-dlib-1387190108-85492-30497.tkl].

-2016 ¶. Μαχαιρά - Λ. Παπαστεφανάκη (επιμ.), Εβραϊκές κοινότητες ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, 15ος-20ός αιώνας: οικονομία, κοινωνία, πολιτική, πολιτισμός, πρόλογος Μωυσή Ελισάφ, Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (Ιωάννινα, 21-23 Μαΐου 2015), Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Ισραηλιτική Κοινότητα Iωαννίνων, εκδόσεις Ισνάφι, Ιωάννινα 2016.

-2016 Χρ. Αγριαντώνη, Λ. Παπαστεφανάκη, Μ.Χ. Χατζηιωάννου (επιμ.), Αγορές και Πολιτική: Ιδιωτικά συμφέροντα και Δημόσια Εξουσία (18ος-20ός αιώνας), 2ο Διεθνές Συνέδριο Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας (Βόλος, 10-12 Φεβρουαρίου 2012), Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας & Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, Βόλος 2016 / Chr . Agriantoni, M. Chr. Chatziioannou, L. Papastefanaki (eds.), Markets and Politics. Private interests and public authority (18th-20th centuries), Greek Economic History Association & University of Thessaly, Department of History, Archaeology and Social Anthropology, Thessaly University Press, Volos 2016 [ σύνδεσμος για πλήρες κείμενο : http://epublishing.ekt.gr/el/15370 ]

¶ρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές (peer review)

-1997 (σε συνεργασία με τον Α. Μπάγια) «Η τυπολογία και οι σχέσεις των τεκμηρίων μιας επιχείρησης. Η σειρά «προσωπικό» του Αρχείου «Α.Κ.Ε. Αφοί Ρετσίνα», Μνήμων 19 (1997), σ. 233-251 [σύνδεσμος για πλήρες κείμενο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/article/view/8075/7975 ]

-2003 «Η προφορική ιστορία στο Μουσείο. Μια απόπειρα καταγραφής προφορικών μαρτυριών από τον κόσμο της εργασίας στο Βιομηχανικό Μουσείο της Ερμούπολης», Εθνογραφικά 12-13 (2003), σ. 119-131.

-2012 «Από τα ορυκτά για το Γ΄ Ράιχ στα ορυκτά για την «άμυνα της Δύσεως». Η εξορυκτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, 1941-1966», Τα Ιστορικά 57 (2012), σ. 367-408.

-2016 "Labour in economic and social history: the viewpoint of gender in Greek historiography", αφιέρωμα ' Per una nuova storia del lavoro: genere, economie, soggetti'   με επιμέλεια Manuela Martini & Christina Borderias, Genesis. Rivista della Societa Italiana delle Storiche XV/2 (2016), σ. 59-83.

-2016 "Mining engineers, industrial modernization and politics in Greece, 1870-1940", The Historical Review/La Revue Historique v. XIII (2016), 71-115. [σύνδεσμος για πλήρες κείμενο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/historicalReview/article/view/11557/11616 ]

- 2016 «Οι μηχανικοί στην Ελλάδα του Μεσοπόλεμου: σπουδές, επαγγελματικές σταδιοδρομίες, διασυνδέσεις», Μνήμων 35 (2016), σ. 233-264.

-(υπό έκδοση) "Salaires, division sexuee du travail et hierarchies sociales dans l'industrie textile grecque, 1912-1936", Cahiers Balkaniques" L'industrie en Mediterranee. Des Produits et des Hommes" , Les Presses de l'INALCO, Paris (υπό έκδοση 2016-2017).

Συμμετοχή σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων (μετά από πρόσκλησ η/με επιμέλεια - επιλογή)

-2006 « Μισθωτή εργασία», στο Κώστας Κωστής - Σωκράτης Πετμεζάς (επιμ.), Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά τον 19ο αιώνα (1830-1914), εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, σ. 253-291.

-2007 Λ. Παπαστεφανάκη, «Η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων (1909-1993). Κεφάλαια, τεχνολογία, αγορές, εργασία», στον τόμο Ε. Μαϊστρου, Δ. Μαυροκορδάτου, Γ. Μαχαίρας, Ν. Μπελαβίλας, Λ. Παπαστεφανάκη, Η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων (1909-1993) , Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2007, σ. 15-55.

-2008 «Το 'πατρικό ενδιαφέρον' των βιομηχάνων και η διαχείριση της εργασίας στην κλωστοϋφαντουργία Καρέλλα (Ερμούπολη, πρώτο μισό του 20 ου αιώνα)», στο Χριστίνα Αγριαντώνη - Δημήτρης Δημητρόπουλος (επιμ.), Σύρος και Ερμούπολη. Συμβολές στην ιστορία του νησιού, 15ος - 20ος αι ., Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών-Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2008, σ. 155-185.

-2009 Λ. Παπαστεφανάκη, «Οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές στο Αιγαίο, 19ος-20ός αιώνας: το παράδειγμα των ορυχείων», στο Ν. Μπελαβίλας - Λ. Παπαστεφανάκη (επιστημ. επιμέλεια), Ορυχεία στο Αιγαίο. Βιομηχανική αρχαιολογία στην Ελλάδα , Μέλισσα, Αθήνα 2009, σ. 36-55.

-2009 Ν. Μπελαβίλας, Λ. Παπαστεφανάκη, Α. Φραγκίσκος, συγγραφή των κεφαλαίων: «Κύθνος», «Σέριφος», «Σίφνος», «Μήλος», «Κίμωλος και Πολύαιγος», «Θήρα», «Ανάφη», «Αμοργός», «Πάρος», «Αντίπαρος», «Νάξος», «Μύκονος», «Σύρος», «Τήνος», «¶νδρος», «Κέα και Μακρόνησος», «Σκύρος», «Θάσος», «Λέσβος», «Χίος», «Σάμος», «Ικαρία και Φούρνοι», «Κως», «Νίσυρος και Γυαλί», «Ρόδος», στο Ν. Μπελαβίλας - Λ. Παπαστεφανάκη (επιστημ. επιμέλεια), Ορυχεία στο Αιγαίο. Βιομηχανική αρχαιολογία στην Ελλάδα , Μέλισσα, Αθήνα 2009, σ. 86-287.

-2011 "Politics, modernisation and public health in Greece (1900-1940): the case of occupational health", στο Christian Promitzer, Sevasti Trubeta και Marius Turda (επιμ.), Health, Hygiene and Eugenics in Southeastern Europe to 1945, Central European University Press, Βουδαπέστη-Νέα Υόρκη 2011, σ. 165 - 191.

-2012 «Καταμερισμοί εργασίας και πολιτικές διαχείρισης της εργασίας στις ελληνικές πόλεις (τέλη 19ου- α΄ δεκαετία του 20ού αιώνα», Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου Η πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα: αλλαγές και ανατροπές, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (Αθήνα, 11-12 Δεκεμβρίου 2009) Αθήνα 2012, σ. 145-166.

-2013 "Greece has been endowed by nature with this precious material ." The Economic History of the Bauxite in the European Periphery in the 20 th century», στο Robin Gendron, Mats Ingulstad και Espen Storli (επιμ.), Aluminum Ore: The Political Economy of the Global Bauxite Industry, University of British Columbia Press, Vancouver 2013, σ . 158-184.

-2015 « Ανάμεσα στην ιστορία της βιομηχανίας και την ιστορία της εργασίας: η οπτική του φύλου στην ελληνική ιστοριογραφία», στο Γ. Γκότση, Αν. Διαλέτη, Ε. Φουρναράκη (επιμ.), Το φύλο στην ιστορία: αποτιμήσεις και παραδείγματα, εκδόσεις Ασίνη, Αθήνα 2015, σ. 79-106.

-2016 «¶νθρωποι ταπεινοί, φρόνιμοι, νοικοκυρεμένοι και καλοί οικογενειάρχες.». Προς μια κοινωνική ιστορία της Εβραϊκής Κοινότητας των Ιωαννίνων τον 20ό αιώνα», στο ¶. Μαχαιρά - Λ. Παπαστεφανάκη (εισ.-επιμ.), Εβραϊκές κοινότητες ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, 15ος-20ός αιώνας: οικονομία, κοινωνία, πολιτική, πολιτισμός, Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου (Ιωάννινα , 21-23 Μαΐου 2015) , πρόλογος Μωυσής Ελισάφ, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Ισραηλιτική Κοινότητα Iωαννίνων, εκδόσεις Ισνάφι, Ιωάννινα 2016, σ. 127-144.

Πλήρες βιογραφικό σε μορφή pdf      Leda Papastefanaki CV

Ενδιαφέρουσες συνδέσεις

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ηλεκτρονικό Δελτίο Οικονομικής Ιστορίας

International Institute of Social History

Συστατικές επιστολές

Οδηγίες για τις συστατικές επιστολές

Ώρες συνεργασίας

Τρίτη, 13:00-14:00
Τετάρτη, 13:30-14.30 ή κατόπιν συνεννόησης.

Μαθήματα

Προπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακές Σπουδές